Klinik for Fysioterapi

Søndervang 4 C – indgang fra Søndertorv
6520 Toftlund

Telefon: 74 83 01 55

klinik@toftlundfys.dk

Åbningstider

Mandag 8-18
Tirsdag 8-18
Onsdag 8-13
Torsdag 8-18
Fredag 8-14

Telefontid

Alle hverdage bedst mellem 8.00-11.00 eller bedst kl. halv eller hel.

Praktisk information

Klinikken ligger centralt i Toftlund med gode parkeringsmuligheder på Søndertorv ved SuperBrugsen.

Der er naturligvis handicapvenlige adgangsforhold.

Der er lukkede behandlingsrum til de individuelle behandlinger og en veludstyret træningssal til holdtræningen.

Hvis lægen skønner det er nødvendigt tilbyder vi hjemmebehandlinger.

Man bedes medbringe et lagen eller håndklæde til behandlingerne.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Det betyder at der er tilskud til behandlingerne, når du har en henvisning fra din læge. Sygesikringstilskuddet er ca. 40%.

Visse patientgrupper med kroniske lidelser får 100% dækket af sygesikringen. Spørg på klinikken eller hos din læge.

Har du helbredskort giver kommunen tilskud til behandlingerne. Spørg kommunen om tilskuddets størrelse.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til medlemmernes fysioterapibehandlinger. Hvis du ønsker det har vi nu mulighed for automatisk at overføre dine regningsoplysninger til Danmark. Selve betalingen foregår som altid direkte til klinikken.

Afbudsregler

Det er vigtigt at afbud meldes senest dagen inden behandlingen kl. 18.
Sker dette ikke, vil der blive opkrævet et beløb svarende til behandlingen inklusiv sygesikringsandelen: Ved hjemmebehandlinger kommer dertil et beløb svarende til afstandstillæg og kørselsgodtgørelse.
Dette gælder naturligvis ikke ved akutopstået sygdom.
Afbud kan meldes på telefonen eller via mail.

Utilsigtede hændelser

Er du udsat for en utilsigtet hændelse på Klinik for Fysioterapi i Toftlund kan du finde informationer om dine muligheder for at indrapportere hændelsen til: Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan også finde pjecen: “Hjælp os med at blive endnu bedre”.
Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse ved at følge følgende link: Indrapporterin.

Persondatapolitik for patientbehandling

Velkommen som patient på Klinik for Fysioterapi. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stp

 

Cookiepolitik